پول های خانم رئیس جمهور رولا غنی ازسوی طالبان سوختانده شد .

7 حمل 1398         621        فلم

خانم اقای غنی رولا غنی پول های که برای کمپاین های انتخاباتی اقای اشرف غنی به ننگرهار فرستاده بود به چنین شکل ازسوی طالبان به اتش کشیده شد .

لست همه فلم ها
ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید