حکمتیار: ما از موضع اخیر رئیس جمهور امریکا حمایت می کنیم

ما از موضع اخير رئيس جمهور امريكا در رابطه به خاتمه بخشيدن به جنگ و خروج نيروهاى اين كشور از افغانستان؛ حمايت مى كنيم و آن را به نفع كشور خود مى دانيم، صلاح امريكا نيز در اين است كه به جنگ طولانى و خونين؛ و به اصطلاح ترامپ؛ جنگ مسخره و بيهوده؛ در افغانستان خاتمه بخشيده، نيروهايش را بيرون كند و افغانها را بگذارند سرنوشت شان را خود تعيين كنند و مشكلات شان را حل نمايند.

كمال سفاهت و جهالت خواهد بود اگر كسى گمان كند كه امريكا با ادامه حضور نظامى اش در افغانستان و پس از 19 سال جنگ خونين؛ دست آوردى خواهد داشت و به اهدافش در افغانستان و مِنطقه نائل خواهد شد.  

صلح واقعى در كشور ما و مجموع منطقه زمانى تحقق خواهد يافت كه از يك سو نيروهاى خارجى كشور ما را ترك كند و از كشتن افغانها و ويران كردن خانه هاى شان دست بردارد و از تلاش بيهوده براى ابقاء حكومت وابسته و تحميلى در اريكه قدرت خوددارى ورزيده، افغانها را بگذارند سرنوشت شان را خود تعيين كنند و زعماء و زمامداران مورد اعتماد شان را اخود نتخاب نمايند.

ارزښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !