درافغانستان 119 خبرنگار درجریان بیست سال کشته شده است

وزارت امور داخله کشور گفته است که درطی 19 سال گذشته بیشتر از 119 خبرنگار درافغانستان کشته شده است.

وزارت افزوده است که به تمام قضایا رسیده گی صورت گرفته است وتا به حال 28 تن درقضییه قتل خبرنگاران دستگیر گردیده است.

وزارت امور داخله افزوده است که تمامی قضایا خبرنگاران بررسی گردیده وبعضی قضایا ان درجریان بررسی می باشد.

از طرف دیگر کمییته مصونیت خبرنکان گفته است که در این ماه های اخیر حملات بالای خبرنگاران بیتشر گردیده است که این خود مایه نگرانی امنیت و مصونیت خبرنگاران در افغانستان می باشد.

 

 


ارښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید