اقسام و انواع دزدان در جاهلیت معاصر :

عبدالخالق صارم

کاپیتالیزم همراه با اندیشه امپریالیستی خود و همراه با جاهلیت معاصر به نام دموکراسی، سه نوع از دزدان را تقدیم جامعه می نمایند :

۱- دزد عادی .

۲- دزد سیاسی.

۳- دزد عقیده وی .

 1و 2  نخست می رویم سراغ دزد عادی و دزد سیاسی .

۱- دزد عادی، مال و ثروت یک و یا چند فرد را مخفیانه دزدی می کند، أما دزد سیاسی آینده یک ملت را دزدی می کند .

۲-  دزد عادی بکس دستی را دزدی می کند، أما دزد سیاسی بسته از آرزوهای یک ملت را دزدی می کند .

۳- دزد عادی ساعت دستی را دزدی می کند، أما دزد سیاسی وقت گرانبهای ملت را دزدی می کند !

۴-  دزد عادی مبایل را مخفیانه از جیب دزدی می کند، أما دزد سیاسی پول کریدت کارت را بعد از داخل نمودن،  دزدی می کند!

۵- دزد عادی قلم را مخفیانه از جیب دزدی می کند، أما دزد سیاسی دستآوردهای مبارزه فرهنگی 40 ساله یک ملت 40 ملیونی را دزدی می کند !

۶- دزد عادی دستآورد اقتصادی یک و یا چند روز یک فرد را دزدی می کند، أما دزد سیاسی منابع اقتصادی یک ملت را دزدی می کند !

۷- دزد عادی با استفاده از تاریکی شب مخفیانه به خانه حمله می کند، أما دزد سیاسی با نیرنگ و فریب از صاحب خانه خط گرفته خانه اش را اشغال می کند !

۸- دزد عادی نتیجه کار و زحمت یک و یا چند روز را دزدی می کند، أما دزد سیاسی اراده ملت به کار و زحمت را دزدی می کند !

۹- دزد عادی دسترنج یک و یا چند  فرد را دزدی می کند، أما دزد سیاسی دستآوردهای جهاد و انقلاب اسلامی یک ملت 40 ملیونی را دزدی می کند !

 

۱۰- دزد عادی شکار خود را خودش از میان افراد ملت انتخاب می کند، أما دزدان سیاسی را ملت از روی جهل و حماقت با دست خود انتخاب می کنند !

۱۱- دزد عادی را پولیس تعقیب و گرفتار می نماید، أما دزد سیاسی را یک گروپی از پولیس و اردو حمایت و پاسبانی می نمایند !

۱۲- دزدان عادی یک و یا چند فرد محدود هستند، أما دزدان سیاسی دارای شبکه، تشکیلات و سازمان جهانی هستند !

۱۳- دزد عادی جسم و نیروی بشری را دزدی نمی کند، أما دزدان سیاسی، جسم و نیروی بشری ملت را در زیر بمباران مطبوعاتی، استهلاک می نمایند!

۱۴- دزد عادی جنایت خودرا توجیه نمی کند، أما دزدان سیاسی شب و روز به توجیه جنایت دزدی خود می پردازند !

و بالآخره دزد های عادی، دزدی کرده های خود را در داخل کشور خود مصرف می کنند، أما دزدان سیاسی، دزدی کرده های خود را به آن سوی اقیانوس ها قاچاق نموده و در بانک های سویس ذخیره نموده و در هوتل های پنج ستاره واشنگتن و پارک های تفریحی لندن، مصرف می نمایند !

 ۳- أما دزدان عقیده وی قصه عجیبی دارند !

این ها نیرو و انرژی اسلامی، ایمانی و عقیده وی ملت را دزدی می کنند ...

این ها در پروژه دزدی خود ترفند های عجیبی دارند، طور مثال :

کوشش می کنند تا نزد ملت، برای پدیده های طبیعت، تأثیرات روحی و معنوی مثبت و یا منفی را ثابت نمایند، و برای تعدادی از روز های سال تأثیرات روحی و معنوی، نشان دهند و مردم هم باید مطابق خواست شان همیشه بدون اراده، تغییر سمت و جهت دهند و نذر و نیاز و خیرات خود را باید در دامن شان بریزند !

این دزد های عقیده وی بخاطرتطبیق نمودن پروژه خود، در دزدی نمودن عقیده اسلامی و احساسات دینی مردم، معبد های دارند، و چونکه همیشه، از گذشته های دور تاریخ تا امروز، میان دزد های سیاسی و دزد های عقیده وی رابطه استخباراتی وجود دارد، این معبد ها، کاهنان و سربازان خود را دارند که از طرف دزدان سیاسی، حمایت می شوند!

یکی ازین معبد های که دزدان عقیده وی ساخته اند، به نام مزارسخی بوده که در شهر بلخ موقعیت دارد، هرگاه کسی داخل این معبد شود به یاد معبد هامون می افتد، می بیند که به صد ها کاهن نشسته هستند و سنگ و چوب و کلوخ و مهره و تار را با تشریح نمودن تأثیرات روحی ومعنوی اشان بالای مردم بیچاره می فروشند و اگر کسی اعتراض کند، فوراً سربازان معبد از راه می رسند!

در نوروز هرسال، مردم از روی جهل و حماقت، از جاهای دور به سوی این معبد به راه می افتند، پول خود را مصرف می کنند، قیمت نفت را بلند می برند، جسم خود را استهلاک می نمایند، وقت خود را به هدر می دهند، تا بروند و سر و روی خودرا به در و دیوار این معبد بکوبند!!!

 ( راستی! عقل که نباشد، جان در عذاب است )

دزدان سیاسی هم از طریق رسانه های خود، زمینه سازی می کنند، تا مردم به سوی این معبد بروند، تا عقیده سیاسی اسلامی ملت تخریب گردد و اقتصاد شان متضرر شود و وقت شان به هدر برود و در نتیجه همچنانکه زمینه دزدی برای دزدان عقیده وی مساعد شود! متوجه غارتگری دزدان سیاسی هم نگردند !

دزدان عقیده وی بخاطر که پروژه دزدی شان یک جوشش و یک نقطه اوجی داشته باشد، روزی را به نام روز جنده بالا نام گذاشتند که چوبی را با تکه های رنگارنگ بلند می کنند، چونکه در گذشته ها میان زردشت و بودا و یا زردشتیان و بودائیان رابطه فرهنگی وجود داشته است، این مراسم جنده بالا را عیناً از مراسم جنده بالای معبد بودائیان در تبت گرفته و به بلخ انتقال داده اند !!!

ارزښت را در صفحات اجتماعی دنبال کنید !